Ngày đăng: 14:48 06/10/2016

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI HNV HN LẦN THỨ XII: LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO ĐIỀU LỆ HỘI

Bản Điều lệ được thông qua tại ĐH lần thứ XI HNV HN ngày 23-11-2010 gồm 5 chương, 11 điều. Để phù hợp với tình hình mới, phù hợp với Điều lệ của Hội LH VHNT HN, phiên họp BCH HNV HN sáng 4-10 đã thống nhất Dự thảo Điều lệ có sửa chữa bổ sung để trình Đại hội XII. Chúng tôi đăng Dự thảo này mong nhận được sự góp ý, thu hút được trí tuệ của toàn thể hội viên, góp phần làm cho ĐH thành công. Ý kiến

 

HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT HÀ NỘI

HỘI NHÀ VĂN HÀ NỘI

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

ĐIỀU LỆ HỘI NHÀ VĂN HÀ NỘI

(Dự thảo)

(Được thông qua tại Đại hội Hội Nhà văn Hà Nội lần thứ XII,

nhiệm kỳ 2016-2020; Ban hành theo Quyết định số:........./QĐ/UBND ngày......../...../.......của UBND Thành phố Hà Nội)

-----------------------

 

CHƯƠNG I

TÊN GỌI, MỤC ĐÍCH, PHẠM VI

VÀ NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

 

Điều 1. Tên gọi: Hội Nhà văn Hà Nội

 

1.     Tên tiếng Việt: Hội Nhà văn Hà Nội. Viết tắt: HNV HN.

2.     Tên giao dịch quốc tế: Hanoi Writers Association. Viết tắt: HWA.

 

Điều 2. Tôn chỉ

1.                 Hội Nhà văn Hà Nội là tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp tự nguyện của những  người sinh sống hợp pháp trên dịa bàn thành phố Hà Nội, hoạt động văn học  trên các lĩnh vực sáng tác, phê bình, lý luận, dịch thuật và nghiên cứu.

2.                 Hội Nhà văn Hà Nội là thành viên của Hội Liên hiệp Văn học, nghệ thuật Hà Nội; hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; sự quản lý của Nhà nước; trực tiếp là Thành ủy, Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội; tuân thủ theo pháp luật của Nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ của Hội.

 

Điều 3. Mục đích

1. Hội tập hợp, tổ chức, tạo điều kiện và khuyến khích hội viên phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam; truyền thống Hà Nội ngàn năm văn hiến; tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới để sáng tạo nên những tác phẩm văn học có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật; phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; sự nghiệp phát triển Thủ đô Hà Nội; góp phần xây dựng con người mới Việt Nam yêu nước, trí tuệ, nhân văn; xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng nền văn học đỉnh cao mang cốt cách Thủ đô; hội nhập với văn học thế giới.

 2.Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên.

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức hoạt động

Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, công khai, minh bạch, quyết định theo đa số; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.

 

Điều 5. Phạm vi hoạt động, trụ sở, tư cách pháp nhân:

1.Phạm vi hoạt động  của Hội là ở Thủ đô Hà Nội; có quan hệ trao đổi, hợp tác với Hội Nhà văn Việt Nam; các hội văn học nghệ thuật trong cả nước; thực hiện giao lưu quốc tế vì sự phát triển của văn học nghệ thuật, vì hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc.

2.Hội có trụ sở đặt tại 19 Hàng Buồm, Hà Nội.

3.Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và biểu tượng riêng, có tài khoản riêng.

CHƯƠNG II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, NGHĨA VỤ

 

Điều 6. Nhiệm vụ:

1.     Xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh.

2.     Tổ chức có hiệu quả các hoạt động sáng tác, nghiên cứu, lý luận, phê bình, dịch thuật theo Đường lối Văn hóa, văn nghệ của Đảng; khuyến khích mọi tìm tòi, sáng tạo để không ngừng làm mới và nâng cao chất lượng tác phẩm văn học; tạo ra bản sắc riêng của văn học Thủ đô giữa dòng chung của cả nước.

3. Tổ chức bồi dưỡng, trao đổi, nâng cao trình độ nghề nghiệp cho hội viên.

4. Tổ chức các hoạt động văn học nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của công chúng; tham gia tích cực và cổ vũ nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của thủ đô.

5. Tham mưu cho lãnh đạo Thành phố để xây dựng những chính sách phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật; chế độ chính sách đối với trí thức, văn nghệ sĩ. Tư vấn, phản biện, góp ý kiến xây dựng Thủ đô.

Điều 7. Quyền hạn

1,Lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động văn học nghệ thuật theo quy định của pháp luật.

2.Lập kế hoạch về kinh phí hoạt động cùa Hội.

3. Tổ chức các giải thưởng; tuyển chọn và giới thiệu các tác phẩm xuất sắc của hội viên tham gia các giải thưởng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên và làm hạt nhân cho phong trào sáng tác văn học của Thủ đô.

5. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên. Khen thưởng và kỷ luật hội viên. Đề nghị khen thưởng hội viên ở cấp cao hơn.

6. Quan hệ và nhận tài trợ của các tổ chức, đơn vị và cá nhân nhằm phục vụ các hoạt động của Hội.

7. Quan hệ và tổ chức giao lưu với các tổ chức văn học trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

8.Đề xuất, tham gia thực hiện các đề án, đề tài của thành phố về văn học nghệ thuật.

Điều 8. Nghĩa vụ

1. Chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Hội Liên  hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội; sự lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo và các quy định khác của Hội Liên hiệp Văn học, Nghệ thuật Hà Nội.

3.Thực hiện quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ.

CHƯƠNG III

HỘI VIÊN

Điều 9. Hội viên

1. Hội viên chính thức: Mọi công dân Việt Nam cư trú hợp pháp ở Hà Nội, có nhân thân tốt, có thành tựu và triển vọng trong sáng tác, phê bình, lý luận, dịch thuật, nghiên cứu; tự nguyện xin gia nhập Hội và chấp hành Điều lệ Hội, được Hội kết nạp là Hội viên chính thức của Hội. Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội không tham gia tổ chức bất hợp pháp.

 2. Hội viên danh dự: Các nhà văn, nhà khoa học, nhà hoạt động xã hội có uy tín trong và ngoài nước, có đóng góp cho sự phát triển của văn học Thủ đô và tự nguyện tham gia sinh hoạt Hội, được Hội công nhận là Hội viên Danh dự Hội Nhà văn Hà Nội.

Điều 10. Quyền hạn của Hội viên

 Hội viên chính thức:

1. Được cấp Thẻ Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội.

2. Được quyền tham gia xây dựng và biểu quyết về các hoạt động của Hội.

3. Được quyền bầu cử, đề cử, ứng cử vào các cơ quan lãnh đạo và chuyên môn của Hội. Hội viên không dự đại hội không có lý do chính đáng, không được quyền ứng cử, quyền nhận đề cử vào cơ quan lãnh đạo của Hội.

4. Được tham gia các sinh hoạt chính trị, nghề nghiệp do Hội tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.

5. Được hỗ trợ sáng tác và nâng cao chuyên môn.

6. Được khen thưởng khi có thành tích xuất sắc.

7. Được quyền yêu cầu thông tin, khiếu nại, tố cáo và chất vấn Ban Chấp hành, các cơ quan khác của Hội theo đúng pháp luật.

8. Được giới thiệu  người có nguyện vọng vào Hội.

9. Hội viên nam 70 tuổi trở lên, hội viên nữ 65 tuổi trở lên không phải đóng hội phí.

10. Được xin ra Hội.

 Hội viên Danh dự:

1. Được tham gia các sinh hoạt chuyên môn của Hội.

2. Được mời dự đại hội; được mời phát biểu nhưng không có quyền biểu quyết, quyền đề cử, ứng cử.

3. Được xin ra Hội.

 

Điều 11. Nghĩa vụ của Hội viên:

1. Tích cực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô và Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa bằng văn học và các hoạt động khác.

2.Tuân thủ nghiêm chỉnh điều lệ Hội, chấp hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ của hội viên.

3. Không làm điều gì ảnh hưởng đến uy tín của Hội; không được lợi dụng danh nghĩa Hội để tiến hành các hoạt động trái với tôn chỉ, mục đích của Hội.

4.Tham gia đầy đủ các sinh hoạt của Hội và đóng hội phí.

Điều 12. Điều kiện, thể thức vào Hội, ra Hội:

1. Kết nạp Hội viên:

a) Nguyên tắc:

Trên cơ sở Điều 9, người hoạt động văn học trên địa bàn thủ đô có ít nhất hai tác phẩm có giá trị được xuất bản; tự nguyện xin vào Hội, có thể được xét kết nạp vào Hội. Việc quyết định kết nạp hội viên mới do Văn phòng và Hội đồng Nghệ thuật của Hội đề cử, Ban Chấp hành xem xét, quyết định. Việc kết nạp hội viên mới được tiến hành mỗi năm một lần.

b) Thủ tục:

- Đơn xin vào Hội có 02 (hai) hội viên Hội Nhà văn giới thiệu.

- Sơ yếu lý lịch có đóng dấu xác nhận của UBND xã, phường hoặc cơ quan công tác.

- Nộp tác phẩm và Báo cáo quá trình, thành tích hoạt động văn học.

 2.Ra Hội:

a) Những hội viên tự nguyện ra khỏi Hội phải có Đơn xin ra Hội gửi Ban Chấp hành. Ban Chấp hành  có văn bản chấp thuận sau 30 ngày khi đương sự đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Hội trong thời gian là hội viên.

b) Những hội viên không thực hiện nghĩa vụ hội viên hoặc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng sẽ do Ban Chấp hành Hội xem xét, quyết định xóa tên, khai trừ theo đúng trình tự .

c) Những hội viên từ trần hoặc mất năng lực hành vi dân sự sẽ được xóa tên.

d) Những hội viên bị cơ quan điều tra kết luận là phạm pháp bị đình chỉ hoạt động hoặc bị khai trừ khỏi hội.

 

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC HỘI

Điều 13. Tổ chức của Hội:

1. Đại hội.

2. Ban Chấp hành.

3. Văn phòng Hội.

3. Ban Kiểm tra.

4. Hội đồng Nghệ thuật.

5.     Ban Công tác Hội viên.

6.     Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ.

7.     Trang Thông tin điện tử Nhà văn Hà Nội.

8.     Chi hội cơ sở, Câu lạc bộ.

 

Điều 14. Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường:

1. Đại hội nhiệm kỳ 5 năm/lần do Ban Chấp hành triệu tập là đại hội toàn thể hội viên hoặc Đại hội đại biểu. Đại hội là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội.

2. Trong trường hợp cần thiết có thể triệu tập Đại hội bất thường hoặc Hội nghị giữa nhiệm kỳ khi có ít nhất 2/3 (hai phần ba) số ủy viên Ban chấp hành đề nghị hoặc hơn 1/2 (một phần hai) số hội viên chính thức đề nghị và được các cơ quan có thẩm quyền cho phép.

 

Đại hội có nhiệm vụ thảo luận, góp ý và thông qua các báo cáo; quyết định phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới; thảo luận sửa đổi và thông qua Điều lệ; bầu cơ quan lãnh đạo của Hội.

3.Bầu cử tại Đại hội theo hình thức bỏ phiếu kín. Người trúng cử phải có số phiếu bầu quá 50% tổng số phiếu bầu hợp lệ. Bầu lần thứ nhất không đủ số người thì bầu tiếp lần thứ hai. Việc bầu tiếp lần thứ ba hoặc chỉ lấy kết quả của lần bầu thứ hai do Đại hội quyết định. Trường hợp có nhiều người ngang phiếu, thì ưu tiên lấy người có tuổi hội cao hơn hoặc các điều kiện ưu tiên khác như hội viên nữ, hội viên trẻ, hội viên ở địa bàn xa trung tâm, hội viên có điều kiện đóng góp tích cức cho hội.

Điều 15. Ban Chấp hành Hội:

1. Ban chấp hành là cơ quan lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Hội trong thời gian giữa 2 kỳ đại hội. Ban chấp hành có nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ của đại hội (5 năm). Số lượng Ủy viên Ban chấp hành do Đại hội quyết định. Ban Chấp hành được bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội. Người trúng cử phải có số phiếu bầu quá nửa số người tham gia bầu cử. Người trúng cử Ban chấp hành có số phiếu cao nhất hoặc Chủ tịch Hội nhiệm kỳ trước triệu tập cuộc họp Ban chấp hành. Ban Chấp hành mới bầu người điều hành  để bầu Chủ tịch.  Tiếp sau đó, Chủ tịch điều khiển cuộc họp Ban chấp hành để bầu Phó Chủ tịch.

2. Ban Chấp hành họp thường kỳ 03  tháng một lần; khi cần thiết có thể họp bất thường do Chủ tịch triệu tập hoặc do 2/3 Ủy viên Ban chấp hành  đề nghị, được Chủ tịch đồng ý. Định kỳ 06 tháng một lần, Ban Chấp hành họp mở rộng có sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Ban Chấp hành.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chấp hành:

- Lãnh đạo, tổ chức  mọi  hoạt động của Hội giữa hai nhiệm kỳ Đại hội theo Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội.

- Xây dựng và ban hành quy chế hoạt động, kế hoạch tài chính theo quy định và Điều lệ Hội.

- Quyết định cụ thể chương trình công tác hàng năm của Hội.

- Chuẩn bị nội dung, triệu tập và tổ chức thành công Đại hội.

- Bầu bổ sung và miễn nhiệm Ủy viên Ban chấp hành trong trường hợp cần thiết khi được cơ quan có thẩm quyền đồng ý. Số lượng bầu thêm không quá 1/3 số lượng Ủy viên Ban Chấp hành đã được Đại hội bầu.

- Ban chấp hành hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số. Cuộc họp của Ban Chấp hành được coi là hợp lệ khi có hơn ½ số Ủy viên tham dự. Trong biểu quyết, trường hợp kết quả ngang nhau thì quyết định theo Chủ tịch hoặc người chủ trì hội nghị. Với các vấn đề quan trọng phải được ít nhất là 2/3 số Ủy viên Ban chấp hành  có mặt thông qua.

Điều 16. Chủ tịch

1. Chủ tịch do Ban Chấp hành bầu ra trong số Ủy viên Ban Chấp hành được Đại hội bầu. Chủ tịch là người lãnh đạo Hội và đại diện cho Hội trước pháp luật, là Chủ Tài khoản của Hội.

2.Chủ tịch có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Hội theo Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội; chương trình, kế hoạch  công tác của Ban chấp hành.

- Chủ trì các cuộc họp của Ban chấp hành.

- Khi Chủ tịch vắng mặt thì ủy quyền cho Phó Chủ tịch điều hành công tác Hội.

Điều 17. Phó Chủ tịch:

1. Phó Chủ tịch được Ban chấp hành bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín và phải đạt số phiếu quá bán. Phó Chủ tịch là người giúp việc cho Chủ tịch và có thể tạm thay thế Chủ tịch khi cần thiết. Số lượng Phó Chủ tịch, có Phó Chủ tịch Thường trực hay không do Ban chấp hành  quyết định.

2. Phó Chủ tịch Thường trực là người được Chủ tịch ủy nhiệm điều hành hoạt động của Hội khi Chủ tịch vắng mặt hay vì lý do sức khỏe.

Điều 18. Ban Kiểm tra

1.Ban Kiểm tra được bầu trực tiếp tại Đại hội. Trưởng ban Kiểm tra phải là một trong số các Ủy viên Ban Chấp hành. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra có cùng nhiệm kỳ của Đại hội.

2.Ban Kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động của Hội, của Ban Chấp hành, của Hội viên trong việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội;  xem xét và kiến nghị Ban Chấp hành xử lý sai phạm của hội viên, của cơ quan hội.

 3.Việc bổ sung hoặc miễn nhiệm Ủỷ viên Ban Kiểm tra do Ban Chấp hành hoặc Trưởng ban Kiểm tra đề nghị và phải được quá ½ số Ủy viên Ban Chấp hành thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Điều 19. Hội đồng Nghệ thuật

Hội đồng Nghệ thuật do Ban Chấp hành bầu, là cơ quan tham mưu, tư vấn cho Ban Chấp hành trong việc thẩm định tác phẩm, giới thiệu kết nạp hội viên và một số công tác khác. Thành viên Hội đồng Nghệ thuật phải là các nhà văn có uy tín, đủ thành phần đại diện cho các ngành Văn, Thơ, Lý luận phê bình và Dịch thuật.

Điều 20. Văn phòng và Ban Công tác Hội viên

1. Văn phòng Hội thực hiện chức năng hành chính, tài chính, văn thư lưu trữ và một số mặt công tác khác.

2.  Ban Công tác hội viên nắm tình hình sáng tác và thực hiện việc thăm hỏi, giải quyết chính sách đối với hội viên.(sửa lại)

 Điều 21. Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ

Là bộ phận giúp việc BCH trong việc lập kế hoạch, mở lớp đào tạo, tổ chức hội thảo nâng cao trình độ mọi mặt cho hội viên.

Điều 22. Trang thông tin điện tử NhavanHanoi.net

Là cơ quan ngôn luận chính thức của Hội Nhà văn Hà Nội, diễn đàn của các nhà văn, nơi đăng tải tác phẩm của hội viên, thông tin hoạt động của Hội và thời sự văn nghệ.

Điều 23. Chi hội cơ sở

1. Chi hội cơ sở là tổ chức cơ sở của Hội được thành lập theo địa giới các quận, huyện nơi các hội viên cư trú và phải có ít nhất từ 10 hội viên trở lên. Việc thành lập Chi hội cơ sở do Ban Chấp hành quyết định.

2. Các Chi hội cơ sở có nhiệm vụ hướng dẫn hội viên hoạt động theo mục đích, tôn chỉ, chương trình hành động của Hội; là cầu nối giữa hội viên với Ban Chấp hành và các cơ quan chuyên môn của Hội.

Điều 24. Hệ thống Câu lạc bộ

Hệ thống Câu lạc bộ là thành viên tự nguyện hoạt động theo phương hướng công tác của Hội Nhà văn Hà Nội, được Hội bảo trợ và giúp đỡ về mặt chuyên môn. Câu lạc bộ muốn trực thuộc Hội phải có Đơn đề nghị và được Ban Chấp hành chấp thuận.

 

CH­ƯƠNG V

TÀI SẢN, TÀI CHÍNH CỦA HỘI

 

Điều 25. Nguyên tắc quản lý tài chính

1. Hội hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính, lấy thu bù chi.

2. Ban Chấp hành có nhiệm vụ quản lý, phát triển tài sản, tài chính của Hội và thực hiện thu chi theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 26. Quản lý tài chính của Hội

1. Các nguồn thu của Hội:

a) Tiền hội phí của các Hội viên.

b) Kinh phí của Trung ương và Thành phố cấp.

c) Các nguồn thu từ các hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

d) Các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

2. Các khoản chi của Hội gồm:

a) Chi cho các hoạt động nghiệp vụ, thường xuyên của Hội.

b) Chi về đầu tư sáng tác, nghiên cứu, giới thiệu tác phẩm, hội thảo, thông tin chuyên đề, các cuộc thi, giao lưu văn học.

c) Thăm hỏi hội viên.

d) Các khoản chi cần thiết khác phục vụ hoạt động của Hội: phụ cấp cán bộ chuyên trách, hợp đồng, khoán việc,…

3. Việc quản lý tài chính của Hội thực hiện theo chế độ thống nhất, theo Quy chế quản lý tài chính do Ban chấp hành Hội quy định và thực hiện theo hướng dẫn của kế toán Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội; tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán thống kê. Các khoản thu, chi của Hội phải tiết kiệm, đúng mục đích, hiệu quả, được phản ánh trên hệ thống sổ sách kế toán theo quy định, thực hiện báo cáo công khai tại hội nghị thường kỳ hàng năm của Ban chấp hành Hội, cũng như trước Đại hội toàn thể Hội viên.

 

CHƯƠNG VI

KHENTHƯỞNG, KỶ LUẬT

 

Điều 27. Khen thưởng

 Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sáng tạo; trong hoạt động phong trào được Hội khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.

Điều 28. Kỷ luật:

1. Hội viên không tham gia sinh hoạt không  có lý do, không đóng hội phí 02 năm liên tục bị xóa tên trong danh sách hội viên.

 2. Hội viên vi pham pháp luật, vi phạm  Điều lệ Hội, không thực hiện Nghị quyết của Đại hội và Ban Chấp hành, có hành vi làm mất uy tín danh dự của Hội, tuỳ theo mức độ bị xử lý kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo đến khai trừ, xóa tên khỏi Hội.

3. Các hình thức kỷ luật do Ban Chấp hành  quyết định với nguyên tắc phải có ít nhất 2/3 số Ủy viên BCH tán thành

4. Hội viên bị xóa tên, bị khai trừ phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Hội khi còn là hội viên. Hội viên bị kỷ luật có quyền khiếu nại lên BCH hoặc Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội.

 

CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 29. Sửa đổi, bổ sung  Điều lệ

Chỉ có Đại hội của Hội mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Điều 30. Hiệu lực thi hành:

1. Điều lệ này gồm 07 chương, 30 điều được Đại hội Hội Nhà văn Hà Nội  lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016-2020 thông qua ngày  tháng  năm ...;

 2. Điều lệ này được UBND TP Hà Nội  phê duyệt theo Quyết định số:...........................ngày .........tháng....... năm ....... và có hiệu lực kể từ ngày ký.

3. Ban Chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện Điều lệ Hội./.
Tags
Chú ý: Mọi lời bình sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải. Những lời bình chứa lời lẽ tục tĩu, khiếm nhã, liên quan tới vấn đề chính trị, tôn giáo sẽ tự động bị xoá bỏ.
h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai