Ngày đăng: 08:28 16/06/2017

Chấp thuận việc từ chức Chủ tịch và rút khỏi Hội Nhà văn Hà Nội của ông Phạm Xuân Nguyên

Chiều ngày 15 tháng 6 năm 2017, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội đã họp với sự có mặt của đầy đủ bốn ủy viên Bằng Việt, Bùi Việt Mỹ, Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Sĩ Đại. Nhà văn Phạm Xuân Nguyên báo cáo có công việc bận không dự họp.

Sau khi xem xét cẩn trọng các khía cạnh của việc nhà văn Phạm Xuân Nguyên có ý kiến từ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, rút khỏi Hội Nhà văn Hà Nội tại cuộc họp Ban Chấp hành Hội ngày 13/6/2017 và các căn cứ khác; Hội nghị đã biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín. Trên cơ sở đó, Hội nghị đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HNV ngày 15 tháng 6 năm 2017, quyết nghị:

1. Chấp thuận để nhà văn Phạm Xuân Nguyên thôi chức danh Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội và ra khỏi Hội Nhà văn Hà Nội kể từ ngày 16/6/2017.

2. Chấm dứt quyền đại diện theo pháp luật của nhà văn Phạm Xuân Nguyên đối với Hội Nhà văn Hà Nội kể từ ngày 16/6/2017.

3. Nhà văn Phạm Xuân Nguyên có trách nhiệm bàn giao công việc và hoàn thành sớm việc bàn giao cho nhà văn Nguyễn Sĩ Đại, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Nhà văn Hà Nội.

 

TM BCH

Phó Chủ tịch

Nguyễn Sĩ Đại

 

Tags
Chú ý: Mọi lời bình sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải. Những lời bình chứa lời lẽ tục tĩu, khiếm nhã, liên quan tới vấn đề chính trị, tôn giáo sẽ tự động bị xoá bỏ.
h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai