Ngày đăng: 08:57 14/09/2017

Ban Chấp hành và các ban công tác, hội đồng chuyên môn của Hội Nhà văn Hà Nội khóa XII

BAN CHẤP HÀNH (8 thành viên):

1.Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ               Chủ tịch

2.Nhà văn Nguyễn Sĩ Đại                          Phó Chủ tịch

3.Nhà văn Nguyễn Việt Chiến                   Phó Chủ tịch

4.Nhà văn Trần Quang Quý                       Phó Chủ tịch

5.Nhà văn Trần Hữu Việt                           Ủy viên

6.Nhà văn Bùi Việt Mỹ                              Ủy viên

7.Nhà văn Y Ban                                        Ủy viên

8.Nhà văn Trần Gia Thái                            Ủy viên.

 

Tân chủ tịch và Ban Chấp hành nhiệm kỳ XII của Hội Nhà văn Hà Nội ra mắt hội viên.

BAN KIỂM TRA (7 thành viên):                  

1.Nhà văn Y Ban                                        Trưởng ban

2.Nhà văn Nguyễn Thụ                              Ủy viên

3.Nhà văn Trần Hữu Tòng                         Ủy viên

4.Nhà văn Nguyễn Minh Thắng                Ủy viên

5.Nhà văn Nguyễn Quang Hoài                Ủy viên

6.Nhà văn Trần Thị Trường                      Ủy viên

7. Nhà văn Nguyễn Quốc Toản                 Ủy viên.

 

BAN SÁNG TÁC  (9 thành viên):

1.Nhà văn Trần Quang Quý                      Trưởng ban

2.Nhà văn Trần Gia Thái                           Phó Trưởng ban

3.Nhà văn Văn Giá                                    Ủy viên

4.Nhà văn Nguyễn Trọng Tân                   Ủy viên

5.Nhà văn Bùi Hoàng Tám                        Ủy viên

6.Nhà văn Lưu Khánh Thơ                        Ủy viên

7.Nhà văn Nguyễn Hòa Bình                     Ủy viên

8.Nhà văn Hà Linh                                    Ủy viên

9.Nhà văn Bình Nguyên Trang                  Ủy viên.

 

BAN CÔNG TÁC HỘI VIÊN (9 thành viên ):

 

1.Nhà văn Bùi Việt Mỹ                              Trưởng ban

2.Nhà văn Nguyên An                               Ủy viên

3.Nhà văn Nguyễn Thị Anh Thư               Ủy viên

4.Nhà văn Trần Minh                                 Ủy viên

5.Nhà văn Khang Sao Sáng                       Ủy viên

6.Nhà văn Lê Huy Hòa                              Ủy viên

7.Nhà văn Bùi Quý Tháp                           Ủy viên

8.Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hà               Ủy viên

9.Nhà văn Chu Thị Linh Quang                Ủy viên.

 

BAN CÔNG TÁC NHÀ VĂN TRẺ (7 thành viên):

 

1.Nhà văn Trần Hữu Việt                          Trưởng ban

2.Nhà văn Nguyễn Thụy Anh                   Ủy viên

3.Nhà văn Nguyễn Quang Hưng               Ủy viên

4.Nhà văn Nguyễn Vĩnh Huỳnh                Ủy viên

5.Nhà văn Nguyễn Thế Hùng                    Ủy viên

6.Nhà văn Đỗ Bích Thúy                           Ủy viên

7.Nhà văn Lữ Thị Mai                               Ủy viên.

 

BAN CÔNG TÁC NHÀ VĂN NỮ (7 thành viên ):

 

1.Nhà văn Hoàng Việt Hằng                     Trưởng ban

2.Nhà văn Phan Thị Thanh Nhàn              Ủy viên

3.Nhà văn Lê Thanh Nga                          Ủy viên

4.Nhà văn Phạm Thị Phương Thảo           Ủy viên

5.Nhà văn Nguyệt Vũ                               Ủy viên

6.Nhà văn Lê Hồng Nguyên                     Ủy viên

7.Nhà văn Bế Kim Loan                           Ủy viên. 

 

HỘI ĐỒNG VĂN XUÔI  (7 thành viên):

 

1.Nhà văn Y Ban                                      Chủ tịch

2.Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh              Ủy viên

3.Nhà văn Lê Minh Khuê                         Ủy viên

4.Nhà văn Trần Chiến                               Ủy viên

5.Nhà văn Sương Nguyệt Minh                Ủy viên

6.Nhà văn Võ Thị Xuân Hà                      Ủy viên

7.Nhà văn Nguyễn Xuân Thủy                 Ủy viên.

 

HỘI ĐỒNG THƠ (7 thành viên):

 

1.Nhà văn Nguyễn Việt Chiến                   Chủ tịch
2.Nhà văn Hoàng Nhuận Cầm                   Ủy viên
3.Nhà văn Lê Cảnh Nhạc                           Ủy viên
4.Nhà văn Nguyễn Linh Khiếu                  Ủy viên
5.Nhà văn Nguyễn Trọng Hoàn                 Ủy viên
6.Nhà văn Bùi Tuyết Mai                           Ủy viên
7.Nhà văn Đàm Khánh Phương                 Ủy viên

 

 

HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH (7 thành viên):

 

1.Nhà văn Nguyễn Sĩ Đại                           Chủ tịch

2.Nhà văn Vũ Quần Phương                       Ủy viên

3.Nhà Văn Lê Thành Nghị                          Ủy viên

4.Nhà văn Bùi Việt Thắng                           Ủy viên

5.Nhà văn Nguyễn Hữu Sơn                        Ủy viên

6.Nhà văn Trần Đăng Suyền                        Ủy viên

7.Nhà văn Tôn Phương Lan                        Ủy viên.

 

HỘI ĐỒNG VĂN HỌC DỊCH (7 thành viên):

 

1.Nhà văn Trần Hữu Việt                          Chủ tịch

2.Nhà văn Trần Đình Hiến                        Ủy viên

3.Nhà văn Lê Bá Thự                                 Ủy viên

4.Nhà văn Lê Đăng Hoan                          Ủy viên

5.Nhà văn Ngô Tự Lập                              Ủy viên

6.Nhà văn Lê Huy Bắc                               Ủy viên

7.Nhà văn Chu Thu Phương                      Ủy viên.

Tags
Chú ý: Mọi lời bình sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải. Những lời bình chứa lời lẽ tục tĩu, khiếm nhã, liên quan tới vấn đề chính trị, tôn giáo sẽ tự động bị xoá bỏ.
h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai